ข้อดีของโดรนเกษตร

เพราะงานด้านเกษตรนั้นเป็นงานหนัก เกษตรกร ชาวสวน หรือผู้ที่ทำธุรกิจด้านการเกษตร ต้องทำงานในพื้นที่ขนาดใหญ่ จึงทำให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับด้านการเกษตรขึ้นมา ซึ่งโดรนเกษตร ก็เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ช่วยตอบสนองการใช้งานด้านเกษตรได้อย่างดีเลยทีเดียว

ช่วยลดการใช้แรงงานด้านการเกษตร

ส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ด้านเกษตรในประเทศจะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ ซึ่งเจ้าของกิจการด้านเกษตรกรรมนั้นต้องใช้แรงงานคนจำนวนมาก เริ่มตั้งแต่การเตรียมพื้นที่เพาะปลูก ขั้นตอนการปลูก การดูแลรดน้ำ การใส่ปุ๋ย การดูแลผลผลิต ไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ซึ่งโดรนเกษตรมีส่วนสำคัญในขั้นตอนการฉีดพ่นปุ๋ยทั้งชีวภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีส่วนผสมธรรมชาติ) และเคมีภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมี) ที่ใช้ในการกำจัดแมลง ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุน และลดการใช้แรงงานคนลงได้มาก

ช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงพื้นที่การเกษตรได้ง่ายขึ้น

การปลูกพืช หรือการทำไร่ ในพื้นที่ที่แตกต่างกันของประเทศไทย บางครั้งก็อาจสร้างความลำบากให้แก่เกษตรกรในการดูแลผลิตผลของตนเอง ยกตัวอย่าง เช่น การพ่นปุ๋ยสวนลำไยในพื้นที่ลาดชัน ทางขึ้น-ลง ลำบาก การใช้โดรนเกษตรก็เข้ามาตอบโจทย์เรื่องนี้ได้ดี ทำให้การเข้าถึงพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรเป็นเรื่องง่ายขึ้น

เกษตรกรทำงานได้อย่างปลอดภัย

การใช้โดรนเกษตรในการทำเกษตรกรรม ช่วยให้เกษตรกรมีความปลอดภัย โดยการไม่ต้องสัมผัสชีวภัณฑ์หรือเคมีภัณฑ์โดยตรง รวมถึงไม่ต้องเดินเข้าไปสัมผัสบริเวณเพาะปลูกด้วยเอง สามารถทำงานได้ด้วยความรวดเร็วอีกด้วยค่ะ

โดรนเกษตรที่ได้รับความนิยม

โดรนเกษตรที่ได้รับความนิยมจากเกษตรกรซึ่งมีการรับรองมาตรฐาน และรับประกันคุณภาพคือ โดรนเกษตร MG1 ของบริษัท DJI โดยเป็นโดรนที่ใช้ในการพ่นยาเพื่อการเกษตร ซึ่งมีความจุ 10 ลิตร ทั้งนี้ระยะเวลาการใช้งานโดรนเกษตรนั้นขึ้นอยู่กับความจุของแบตเตอรี่ และผู้ใช้โดรนเกษตรต้องไม่ลืมว่า แม้จะเป็นการบินโดรนเกษตร แต่โดรนทุกตัวที่ใช้บินในประเทศไทยต้องมีการขึ้นทะเบียน และมีประกันภัยโดรนด้วยนะคะ

Start Learning to Drive Today

Give us a call to schedule your first driving lesson

  • 1-800-555-555

Sign up to our Newsletter

(We do not share your data with anybody, and only use it for its intended purpose)